pro natura - werk maken van natuur

Uitgevoerde projecten en experimenten

Onder de noemer Innovatie binnen de Sociale Economie innoveren we met projecten waar de tewerkstelling van nieuwe kansenmedewerkers centraal staat. Dit leverde al enkele noemenswaardige projecten en experimenten op bv op vlak van de valorisatie van biomassa tot biobrandstof.
Maar ook ons succesvol programma van "Herder voor 1 dag" begon ooit als experiment.

PROJECTEN EN EXPERIMENTEN IVM OMVORMEN VAN GRAS TOT BIOGAS

Pro Natura onderzoekt samen met haar partners  hoe biomassa uit landschapsbeheer gebruikt kan worden voor de productie van groene energie.  Door grasmaaisel te vergisten kan biogas geproduceerd worden. Hiermee kan je elektriciteit en warmte genereren, het restproduct kan dienen als bodemverbeteraar. Dit transitieproces kent echter een aantal knelpunten om op grote schaal toe te passen. Bermmaaisel is sterk vervuild: grond, zand en zwerfvuil die door maaimachines opgezogen worden, vormen grote obstakels om het maaisel te kunnen vergisten. Dankzij een aantal succesvolle experimenten met innovatieve zuiverings- en maaitechnieken is het nu mogelijk om het maaisel te zuiveren en klaar voor vergisting te maken. 

  1. De gras-was-machine
  2. Nieuwe maaimachine
  3. Kennistank voor gemeenten
  4. Co4 Energy
  5. Kyoto in het Pajottenland
  6. GR3
  7. Combine

1. Gras-was-machine

Zand en grond uit het bermmaaisel halen kan gebeuren door een speciale wasinstallatie. Bij de vergistingsinstallatie van groenteverwerkingsbedrijf Ardo werd zo’n wasmachine getest. 70 à 95% van de gronddeeltjes werden tijdens dit experiment verregaand uit het maaisel gewassen zodat het ruim zuiver genoeg  werd om de vergistingsinstallatie in te kunnen. 
Van Dommele Engineering is met deze technologie aan de slag gegaan om op volle schaal een zuiveringsinstallatie te ontwerpen en te realiseren. Deze innovatieve zuiveringsmachine zou in 2013 ingezet worden bij een biogasproducent in Menen. Nieuwe kansenmedewerkers uit de sociale economie zullen voordat het maaisel de wasmachine ingaat, eerst het zwerfvuil uit het maaisel sorteren.

Klik hier voor de resultaten van dit experiment.

2. Nieuwe maaimachine

Een alternatieve oplossing om het maaisel te zuiveren ligt in het gebruik van een nieuw type maaimachine van producent Herder. Tijdens het experiment werden de maaiprestaties van deze ecologische maaier vergeleken met die van de conventionele maaimachine. Twee belangrijke resultaten kwamen uit de tests naar voren.
 1. De nieuwe ecologische maaier van Herder spaart meer  fauna en flora in de berm. Hierdoor creëer je meer biodiversiteit in de bermen en stijgt de natuurwaarde.
 2. Gemiddeld werd 8 keer minder grond en zand in het maaisel van de ecologische maaier teruggevonden dan in het maaisel van de conventionele maaier. Het maaisel was zuiver genoeg om er rechtstreeks biogas uit te produceren .

3. Kennistank voor gemeenten

De samenwerking met de projectpartners leverde ook een bron van kennis op omtrent de relatie tussen het maaiproces, de kwaliteit van het maaisel en biogasproductie. Gemeenten kunnen gemakkelijker initiatieven opzetten en oplossingen vinden om energie te halen uit hun maaisel en om de natuur in hun bermen te verbeteren. Zo hebben we met het demoproject bij Groene Stroom Lievens de logistiek om bermmaaisel te vergisten (van het maaien tot aan de vergister) in detail opgevolgd en geanalyseerd. Gemeenten die hun bermmaaisel op een ecologische wijze willen valoriseren kunnen op onze kennis en ervaring beroep doen.

4. CO4 Energy

Het Co4Energy-project heeft als doel om een blauwdruk te ontwerpen voor een coöperatieve rond kleinschalige vergisting. Het kiest hierbij specifiek voor een coöperatieve die geënt is op lokale biomassastromen (groenafval en voedselafval uit horeca en distributie). Het project richt zich ook specifiek op twee doelregio's: Gent en Meetjesland.

Klik hier voor meer info over het project

5. Kyoto in het Pajottenland

Eén van de eerste concrete actie op vlak van valorisatie van bermmaaisel. In dit project werd een mogelijke oplossing getest waarbij bermmaaisel, na het te zuiveren van zwerfvuil, lokaal vergist wordt in een landbouwvergister op de grens van Halle en Pepingen. En dit bleek mogelijk: er werd in totaal 460 ton bermmaaisel gezuiverd van zwerfvuil en vergist. Dit was een zeer leerrijke ervaring waar verschillende moeilijkheden, aandachtspunten en werkpunten naar boven zijn gekomen. 

Klik hier voor het verslag 

6. GR3

Marktoplossingen aanreiken aan lokale besturen, weg- en natuurbeheerders en aan groene energieproducenten, om een breed verspreide aanwending van grasresiduen voor de productie van biogas te promoten en realiseren; daar draait het project GR3 om.

Klik hier voor meer info over het project

7. Combine

Met de IFBB-technologie kunnen lastige groenafvalstromen uit stedelijke, natuurlijke en agrarische gebieden omgezet worden tot meer hoogwaardiger en stockeerbare biobrandstoffen of –materialen. In het project COMBINE wordt deze technologie door middel van internationale samenwerking geoptimaliseerd, en o.a. in Vlaanderen geïntroduceerd.

RE-DIRECT is de opvolger van dit project. 

Klik hier voor meer info over Combine

ANDERE INNOVATIEVE PROJECTEN

  1. Grint: Groen op industrieterreinen
  2. Bermbeheer: maaien versus schapenbegrazing

Terug naar overzicht projecten